Sunday, August 31, 2008

கைலாசபதி நினைவுகள்-சித்திரலேகா மெளனகுரு
பேராசிரியர் கைலாசபதி நம் மத்தியில் வாழ்ந்து,மாறைந்த பெரும் அறிஞராவார்.பல்கலக்கழகத்துடன் மாத்திரம் அவர் பணி அடங்கிவிடவில்லை.

No comments: